Intervisie

Intervisie is een gespreksvorm waarbij collega’s (al dan niet werkzaam voor dezelfde organisatie) kennis en ervaring uitwisselen en meedenken over vraagstukken en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. De bedoeling is dat men van elkaar leert, elkaar stimuleert en inspireert. Er worden geen oplossingen aangedragen, maar vragen gesteld, om zo met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op keuzemogelijkheden en vervolgacties.
Een intervisiegroep heeft een grote kans van slagen als de deelnemers dezelfde verwachtingen hebben over wat ze willen bereiken met de groep. Het is dus erg belangrijk dat iedere deelnemer zijn of haar verwachtingen uitspreekt. Er dienen geen gezagsverhoudingen binnen de groep te zijn en deelnemers hebben ongeveer hetzelfde kennis- of ervaringsniveau. Het is van belang dat er een goede verhouding tussen ‘halen en brengen’ is. Het is nuttig om bij intervisie een bepaalde gespreks- structuur te hebben en te kiezen voor een methode waarmee gewerkt wordt. Er bestaan verschillende methoden voor intervisie die onderling grote overeenkomst vertonen.

Begeleide intervisie

Als begeleider help ik de deelnemers een intervisietraject op te starten en hen wegwijs te maken in de te kiezen methode. De deelnemers hebben vaardigheden nodig zoals: structureren van de intervisiebijeenkomst, elkaar bevragen, problematiseren, adviseren, keuzes maken. Naast de uitgangswaarden van intervisie besteed ik aandacht aan het ontwikkelen van de intervisievaardigheden van de deelnemers.

Resultaten

Intervisie draagt bij aan een vertrouwelijk en veilig werkklimaat. Het komt de onderlinge communicatie en gespreksvoering ten goede. Deelnemers leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse praktijk en komen zo tot effectiever werkgedrag. Intervisie leidt tot kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Deelnemers worden gestimuleerd om vanuit diverse invalshoeken naar een vraag of situatie te kijken. De onderlinge verbondenheid en samenwerking wordt vergroot.

Wilt u weten hoe intervisie uw team kan versterken? Neem dan contact op stel hier uw vraag:
VRAAG?